Regulamin Sklepu

§1 DEFINICJE

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN – niniejszy regulamin

Sklep Internetowy – strona internetowa pod adresem www.itfreelancer.pl której administratorem jest ITFREELANCER.

Klient – oznacza osobę (podmiot), który korzysta ze Sklepu Internetowego i na rzecz, którego są lub mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

„Nazwa sklepu oraz dane teleadresowe, NIP, REGON”

§2 USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA

 1. ITFREELANCER świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto Klienta – Posiadanie Konta upoważnia Klienta do złożenia Formularza Zamówienia. Klient może założyć w Sklepie Internetowym swoje indywidualne konto poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz kliknięcie na pole „Zarejestruj”. Formularz rejestracyjny zawiera dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło do Konta. Usługa Konto jest świadczona nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Klient ma możliwość rezygnacji z Usługi Konto w każdym czasie poprzez wysłanie do ITFREELANCER oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: info@itfreelancer.pl.
  2. Formularz Zamówienia – złożenie i przesłanie przez Klienta Zamówienia jest podstawą do zawarcia z ITFREELANCER umowy sprzedaży Produktu. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się każdorazowo z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po dodaniu do elektronicznego koszyka Produktów, które zamierza on nabyć, wypełnieniu danych: imię, nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, numer, kod pocztowy, miasto), adres przesyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz kliknięciu na pole „KUP – powstanie obowiązek zapłaty”. Następnie Klient powinien postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami w celu umożliwienia realizacji umowy. Usługa Formularza Zamówienia jest świadczona nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas określony i ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ITFREELANCER : a) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; b) dostęp do poczty elektronicznej; c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  3. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1. Treści o charakterze handlowym zawarte na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów na stronie Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych i zawiera podatki ale nie zawiera kosztów dostawy, chyba że z informacji przy niej wynika coś innego. O kosztach dostawy Klient jest informowany podczas procedury składania Zamówienia ale przed definitywnym jego złożeniem.
 3. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia (Formularz Zamówienia) oraz przyjęcia przez ITFREELANCER Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia przez ITFREELANCER Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Klienta, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem.
 4. Wiadomość e-mail, o której mowa w §3 ust. 3 zawiera:
  1. potwierdzenie istotnych elementów zamówienia (w razie jakiejkolwiek niezgodności z treścią zamówienia Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ITFREELANCER ),
  2. potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji,
  3. informację o możliwych formach płatności,
  4. link do niniejszego Regulaminu
 5. Zawarcie umowy zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty za zakupiony Produkt w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, po tym terminie ITFREELANCER jest uprawniony do odstąpienia od umowy. ITFREELANCER akceptuje następujące formy płatności:
 • PayU
 • płatność kartą kredytową
 1. O możliwych formach płatności Klient jest informowany na stronach internetowych Sklepu Internetowego oraz w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.
 2. Płatności elektroniczne są dokonywane za pośrednictwem serwisu PayU.
 3. ITFREELANCER realizuje dostawę na terenie Polski.

§4 REKLAMACJE

 1. ITFREELANCER ma obowiązek dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.
 2. ITFREELANCER jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że ITFREELANCER niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez ITFREELANCER albo ITFREELANCER nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez ITFREELANCER usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ITFREELANCER . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  2. Żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. ITFREELANCER jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  3. ITFREELANCER może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi ITFREELANCER .
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres ITFREELANCER . W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa ITFREELANCER .
  5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres ITFREELANCER
  6. ITFREELANCER , w ciągu 30 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej – zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (DZ.U.2014r. poz.827 ze zm.)
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając ITFREELANCERelektronicznie oświadczenie o odstąpieniu na adres email. info@itfreelancer.pl.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim ITFREELANCER przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. ITFREELANCER ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Klienta. Właściciel lub ITFREELANCER może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez ITFREELANCER , ITFREELANCER nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt ITFREELANCER niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres ITFREELANCER przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, ITFREELANCER informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. ITFREELANCER dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów ITFREELANCER i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. ITFREELANCER nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. Jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki Produktowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. Umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §2 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. Wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz ITFREELANCER , jak również upoważnia ITFREELANCER do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  4. Wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. Zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §2 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. Zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §2 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §2 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. Zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. Zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  3. Naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  4. Posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  5. Pozostawać w sprzeczności z interesem ITFREELANCER ;
  6. Naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §2 Regulaminu, ITFREELANCER zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §2 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. ITFREELANCER nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 6. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez ITFREELANCER umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych ITFREELANCER dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez ITFREELANCER usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest ITFREELANCER .
 2. ITFREELANCER przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez ITFREELANCER usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych ITFREELANCER zgłaszany jest przez ITFREELANCER Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe ITFREELANCER dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże ITFREELANCER swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. ITFREELANCER zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. ITFREELANCER może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec ITFREELANCER lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. ITFREELANCER chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8. ITFREELANCER przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 9. Klient nie powinien przekazywać ITFREELANCER danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, chyba że Klient przekaże ITFREELANCER pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ITFREELANCER ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami ITFREELANCER ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. ITFREELANCER zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez ITFREELANCER do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020r.